Tràmits d’Educació, Formació i Treball

 • Preinscripció escoles bressols municipals

  Preinscripció als centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  El termini de presentació de preinscripcions ha finalitzat fins el proper curs.

  Qui el pot demanar?

  Els pares o tutors dels alumnes que han d’entrar a la llar d’infants municipal “La Quitxalla” i dels que volen o han de canviar de centre.

  Documents a aportar

  • Instància preinscripció llar d’infants
  • Llibre de família
  • DNI d’ambdós pares/mares o tutors
  • DNI del nen/a (si en té)
  • Targeta sanitària del nen/a
  • Volant d’empadronament (no serà necessari si l’infant està inscrit al padró municipal d’habitants)

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Normativa aplicable

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Alta a escoles bressols municipals

  Matriculació als centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  El termini de presentació d’alta per el curs 2023/24 és des del 7 de juny fins al 16 de juny 2023.

  El termini de presentació d’alta amb el curs iniciat és fins el dia 20 del mes anterior al mes d’inici.

  Qui el pot demanar?

  Els pares o tutors dels alumnes que han d’entrar a la llar d’infants municipal “La Quitxalla” i dels que volen o han de canviar de centre.

  Documents a aportar

  En període oficial pel curs següent (havent realitzat la preinscripció):

  • Instància alta llar d’infants
  • Carnet de vacunes o certificat mèdic
  • Matrícula pagada
  • Volant d’empadronament (no serà necessari si l’infant està inscrit al padró municipal d’habitants)

  En període extraordinari (fins al dia 20 del mes anterior)

  • Instància alta llar d’infants
  • Llibre de família
  • DNI d’ambdós pares/mares o tutors
  • DNI del nen/a (si en té)
  • Targeta sanitària del nen/a
  • Carnet de vacunes o certificat mèdic
  • Matrícula pagada
  • Volant d’empadronament (no serà necessari si l’infant està inscrit al padró municipal d’habitants)

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Normativa aplicable

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Baixa d'escoles bressols municipals

  Baixa dels centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  Els pares o tutors dels alumnes inscrits a la llar d’infants municipal “La Quitxalla”.

  Documents a aportar

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Normativa aplicable

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Canvi de jornada d'escoles bressols municipals

  Canvi de jornada dels centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  Els pares o tutors dels alumnes inscrits a la llar d’infants municipal “La Quitxalla”.

  Documents a aportar

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Normativa aplicable

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Bonificacions d'escoles bressols municipals

  Sol·licitar bonificacions de centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  Els pares o tutors dels alumnes inscrits a la llar d’infants municipal “La Quitxalla”.

  Documents a aportar

  • Instància bonificacions llar d’infants
  • L’última declaració de la renda o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat de convivència

  • El llibre de família

  • Certificat de convivència

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Normativa aplicable

  Article 6. Bonificacions:

  A) Es podran obtenir les següents bonificacions de la quota mensual:

  1.- Els percentatges de bonificació i límits de la renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació amb la unitat familiar* del sol·licitant. (1)

  (*Unitat Familiar: pares/mares/parelles, amb fills menors de 18 anys o majors incapacitats)

  2.- Les bonificacions per família nombrosa, família monoparental i per segon germà són les que es deriven en l’apartat següent; aquestes bonificacions no seran acumulables entre elles ni a les anteriors, en tot cas s’aplicarà la bonificació més avantatjosa per l’usuari. (2)

  3.- Per gaudir de la bonificació caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament de Sils acreditant els ingressos i les condicions familiars acompanyant l’última declaració de la renda o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat de convivència, el llibre de família, certificat de convivència. L’alteració de la convivència caldrà justificar-la mitjançant document acreditatiu fefaent (sentència de divorci, acord …)

  Si es concedeix la bonificació els seus efectes s’iniciaran a partir del mes següent de la data de presentació de la sol·licitud.

  B) Restaran exempts de pagament de la matrícula anual les famílies que acreditin mitjançant informe de l’EBASP la conveniència de l’assistència de l’infant a la llar d’infants per raons excepcionals d’extrema precarietat social.