Tràmits de Salut, Benestar animal i serveis funeraris

 • Sol·licitud amb relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  Estan obligats a demanar la llicència tots els propietaris i totes les persones, majors d’edat, que condueixin un gos considerat potencialment perillós.

  Cost del servei

  Segons ordenances fiscals

  Documentació a aportar

  • Sol·licitud permís tinença gossos perillosos.
  • Certificat de penals
  • Document identificatiu de la persona interessada
  • Cartilla sanitària veterinària
  • Certificat de no tenir sancions per infraccions greus o molt greus / declaració jurada
  • Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
  • Rebut vigent de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
  • Certificat mèdic oficial
  • Document d’identificació de l’animal expedit per un/a veterinari/a
  • Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
  • Fotografia actual

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Més informació

  Tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.
  Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:

  a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu i American Bully.

  b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

  c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d’assistència, acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

  d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.

  Es necessita una llicència per a cada persona que passegi el gos pel carrer.
  La vigència de la llicència és de 5 anys i es renova per períodes iguals.
  Cal no tenir antecedents penals en determinats delictes. Si són persones estrangeres caldrà sol·licitar el certificat d’antecedents penals al Registre Civil o bé a l’oficina de tramitació del DNI.
  Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, en el que fa referència a la legislació sobre animals potencialment perillosos.
  La documentació per a tots els casos és la mateixa (renovació i alta).
  En cas de duplicat del carnet per pèrdua, s’haurà de presentar una denúncia.

  Normativa

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Sol·licitud d'alta al cens d'animals

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Òrgan gestor

  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

  Cost del servei

  Segons ordenances fiscals

  Documentació a aportar

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Més informació

  • Els gossos s’han d’inscriure en el termini màxim de tres mesos des de la data de naixement o d’adquisició de l’animal.
  • Si es tracta d’un animal cedit, es pot censar quan s’aporti document justificatiu que el té cedit de l’anterior propietari o responsable del gos. No és obligatori el cens d’animals que es tinguin temporalment per un període inferior a 6 mesos, si se supera aquest període, s’haurà de censar.

  Normativa

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Sol·licitud de baixa al cens d'animals

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Cost del servei

  Segons ordenances fiscals

  Documentació a aportar

  • Sol·licitud baixa al cens d’animals
  • Certificat veterinari de defunció, document d’eliminació del cadàver o declaració jurada
  • Denúncia de sostracció o pèrdua / declaració jurada
  • Justificació de la residència
  • Nou domicili de l’animal
  • Declaració jurada

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Més informació

  El termini màxim per comunicar la baixa és de 2 mesos des de la mort, pèrdua, robatori o trasllat de l’animal.

  Normativa

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL