Tràmits Generals i d’Atenció Ciutadana

Com tramitar?

Clicar a “Tramita”, identificar-se amb qualsevol dels mètodes disponibles i omplir les dades que restin de la instància, exposant el tema i sol·licitant una actuació al respecte si cal. Una vegada incorporada la informació, s’haurà de confirmar que les dades siguin correctes per entrar al registre.

 • Instància Genèrica

  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

  On adreçar-se

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Què necessito?

  Per tramitar telemàticament es necessari un mitjà d’identificació digital o certificat digital.

  Com tramitar?

  Clicar a “Tramita”, identificar-se amb qualsevol dels mètodes disponibles i omplir les dades que restin de la instància, exposant el tema i sol·licitant una actuació al respecte si cal. Una vegada incorporada la informació, s’haura de confirmar que les dades siguin corectes per entrar al registre.

  Informació adicional del tràmit

  Organisme competent/Responsable i Àrea tramitadora

  Ajuntament, Serveis interns

  Classificació temàtica

  Atenció a la ciutadania

  Qui el pot demanar

  Qualsevol persona

  Canal de tramitació

  Presencial / Telemàtic / Correu postal

  Termini de la Sol·licitud

  Durant tot l’any

  Requisits prèvis

  No existeixen requisits prèvis

  Preu/Taxa

  Sense cost pel propi tràmit

  Dades i documents

  No cal aportar documentació addicional

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL


  Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  Termini de resolució

  Segons el contingut de la petició expressada a la instància

  Silenci administratiu

  Segons el contingut de la petició expressada a la instància

  Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu

 • Queixes, Suggeriments i Propostes

  La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l’estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l’organització.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Normativa aplicable

  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  Què necessito?

  Per tramitar telemàticament és necessari un mitjà d’identificació digital o certificat digital.

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Sol·licitud d'accés a la Informació Pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens

  On adreçar-se

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui pot demanar-ho?

  La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

  Requisits previs

  • Identificació del sol·licitant
  • Concreció de la informació que es sol·licita
  • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
  • Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

  Normativa aplicable

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques
  • Llei 40/2015. d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic
  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic
  • Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, de 16 d’octubre, sobre la reutilització de la informació del sector públic
  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Informació addicional

  • La persona sol·licitant d’informació pot demanar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a una informació pública en un moment determinat. La certificació s’ha d’expedir en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònic de l’administració pública. Aquestes sol·licituds s’han de dirigir a l’òrgan competent, que és el que disposa de la informació pública sol·licitada.
 • Autorització de representant

  Aquest tràmit permet que una altra persona pot actuar en el seu nom o en nom d’una empresa

  On adreçar-se

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Què necessito?

  Necessita aportar:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Informació addicional