Tràmits d’Urbanisme i Obres

En aquest mòdul trobaràs els tràmits d’urbanisme i l’accés al llistat d’obres amb les indicacions pertinents per cada una d’elles.

 • Actuacions urbanístiques/obres sotmeses a llicència
 • Certificat d'antiguitat i legalitat

  Finalitat

  Es tracta de la sol·licitud del corresponent certificat a fi de justificar l’antiguitat i legalitat d’un immoble respecte al planejament vigent, document necessari en el moment de la compra-venda, així com per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat en cas de no existir el certificat final d’obra.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar

  Qualsevol persona.

  Òrgan gestor

  Departament d’urbanisme

  Termini de resolució

  3 mesos

  Sentit del silenci administratiu

  No procedeix

  Requisits previs

  No n’hi han

  Cost de servei

  Segons ordenances municipals:

  Documentació a aportar

  • Justificant pagament de la taxa administrativa.
  • Fotografia de la finca o entitat.
  • Llicència d’obres (En cas que disposeu de la documentació)
  • Certificat final d’obra i/o llicència de primera ocupació (En cas que disposeu de la documentació)

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Normativa

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils (POUM)
  • Decret 141/2021 Sobre les condicions mínimes dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Certificat de compatibilitat urbanística

  Finalitat

  Es tracta de la sol·licitud del corresponent certificat a fi d’acreditar la compatibilitat d’un projecte d’una activitat amb el planejament urbanístic vigent.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar

  Qualsevol persona.

  Òrgan gestor

  Departament d’urbanisme

  Termini de resolució

  3 mesos

  Sentit del silenci administratiu

  No procedeix

  Requisits previs

  No n’hi han

  Cost de servei

  Segons ordenances municipals:

  Documentació a aportar

  • Justificant de pagament de la taxa.

  Memòria tècnica que ha d’incloure:

  • Plànol/s d’emplaçament que permeti una identificació indubitable de la finca.

  • Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.

  • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

  • Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  Termini de resolució

  1 mes

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Normativa

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils (POUM)
  • Decret 141/2021 Sobre les condicions mínimes dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Certificat de qualificació urbanística

  Finalitat

  Es tracta de la sol·licitud d’elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d’uns terrenys, on s’indica les condicions d’urbanització que han de complir.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar

  Qualsevol persona.

  Òrgan gestor

  Departament d’urbanisme

  Termini de resolució

  3 mesos

  Sentit del silenci administratiu

  No procedeix

  Requisits previs

  No n’hi han

  Cost de servei

  Segons ordenança municipal:

  Documentació a aportar

  • Justificant del pagament de la taxa.

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Normativa

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils (POUM)
  • Decret 141/2021 Sobre les condicions mínimes dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Comunicació d'obres excloses de llicència

  Finalitat

  Comunicació, que es fa a l’ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

  • No suposi canvis en obertures exteriors, parets de de càrrega, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis sense incrementar habitabilitat.

  • No afecti l’estructura de l’edifici.

  • No afecti façanes.

  • No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.

  • A l’interior de les parcel·les, no suposi Tala de masses arbòries o vegetació arbustiva ni moviment de terres que incrementin o decreixin de forma significativa la cota natural del terreny.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar

  Qualsevol persona

  Òrgan gestor

  OAC i Departament d’urbanisme

  Termini de resolució

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  Sentit del silenci administratiu

  No procedeix

  Requisits previs

  No n’hi han

  Cost de servei

  Segons ordenança municipal:

  Documentació a aportar

  • Sol·licitud de comunicació d’obres excloses de llicència.
  • Full de càlcul pagament (Descarrega)
  • Justificant del pagament de la taxa
  • Document d’acceptació de residus per un gestor autoritzat. (En cas que l’obra en generi)
  • Memòria descriptiva signada per tècnic competent (únicament per instal·lació de plaques solars/fotovoltaiques i per obres que per raó de la seva entitat requereixin un detall exhaustiu descriptiu d’aquestes i obres i actuacions, a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures , façana i no alterin, en el seu cas, les condicions de l’activitat existent)

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Normativa

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils (POUM)
  • Decret 141/2021 Sobre les condicions mínimes dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Devolució de la fiança per obres

  Finalitat

  Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l’Ajuntament, a què es condiciona l’eficàcia d’una llicència d’obres.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar

  Qualsevol persona

  Òrgan gestor

  Departament d’urbanisme i Departament de Tresoreria

  Termini de resolució

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  Sentit del silenci administratiu

  No procedeix

  Requisits previs

  Haver gestionat correctament els residus i finalitzat l’obra corresponent.

  Cost de servei

  No n’hi ha

  Documentació a aportar

  • Certificat de final d’obra visat pels Col·legis professionals corresponents
  • Certificat de gestió de residus (Fiances a la via pública)
  • Justificació del pagament de les fiances
  • Llicència de primera ocupació i/o Llicència d’obres o els seus números d’expedient corresponents
  • Per les fiances de domini públic, caldrà la presentació de fotografies de l’estat de les voreres i número de policia de l’habitatge.
  • Número de compte bancari on s’ha de realitzar la devolució

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Normativa

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils (POUM)
  • Decret 141/2021 Sobre les condicions mínimes dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Comunicació de primera ocupació

  Finalitat

  La llicència de primera ocupació és una comprovació de l’estat final de l’obra i de les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per obra nova, bé per reforma, bé per canvi d’ús a residencial o bé ampliació. Les ocupacions parcials es tramitaran mitjançant llicència.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar

  El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

  Òrgan gestor

  Departament d’urbanisme

  Termini de resolució

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  Sentit del silenci administratiu

  Estimatori

  Requisits previs

  La sol·licitud no es podrà fer fins que la construcció hagi finalitzat totalment i comportarà una inspecció per part dels serveis tècnics municipals

  Cost de servei

  Segons ordenança municipal:

  Documentació a aportar

  • Sol·licitud de primera ocupació
  • Full de càlcul pagament (Descarrega)
  • Certificat final d’obra visat pels tècnics corresponents.
  • Certificat d’habitabilitat visat.
  • Certificat de telecomunicacions (habitatges plurifamiliars).
  • Fotografies de les façanes acabades.
  • Justificant del pagament de la taxa.
  • Còpia de la sol·licitud d’alta de l’I.B.I.

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Normativa

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils (POUM)
  • Decret 141/2021 Sobre les condicions mínimes dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Pròrroga de llicència d'obres

  Finalitat

  Ampliació del termini establert per a l’inici de les obres que disposen de llicència o per a l’execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar

  La persona titular de la llicència d’obres.

  Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s’han d’indicar les dades corresponents al representant.

  Quan es el pot demanar

  Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos tant per a l’inici de les obres com per a l’acabament de les obres. Únicament es pot sol·licitar una vegada per cada termini.

  Òrgan gestor

  Departament d’urbanisme

  Termini de resolució

  1 mes per a les obres menors

  2 mesos per a les obres major

  Sentit del silenci administratiu

  Estimatori

  Requisits previs

  Tenir concedida una llicència d’obres i que aquesta no hagi caducat en el termini d’inici de l’obra o de finalització de l’obra en cada cas.

  Cost de servei

  Segons ordenança municipal:

  Documentació a aportar

  • Còpia atorgament llicència d’obres.
  • Justificant del pagament de la taxa.

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Normativa

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils (POUM)
  • Decret 141/2021 Sobre les condicions mínimes dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals