Tràmits de Via pública, transport, vehicles i estacionament

 • Sol·licitud d'instal·lació d'una caseta de venda de pirotècnia

  Sol·licitud d’instal·lació d’una caseta de venda de pirotècnica.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Cost del servei

  Segons ordenances fiscals

  Documents a aportar

  • Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
  • Document identificatiu de la persona responsable de venda
  • Memòria tècnica redactada per un/a tècnic/a competent de la caseta i visada pel col·legi professional corresponent. En cas d’establiments ja autoritzats anteriorment, la memòria tècnica pot ser substituïda per una declaració jurada declarant que no s’han fet modificacions respecte al projecte autoritzat.
  • Autorització per dipositar diàriament el material sobrant de la venda en un magatzem autoritzat
  • Autorització de la Subdelegació del Govern a Girona per a la venda de material pirotècnic
  • Fotocòpia d’alta de l’IAE o bé certificat expedit per AET conforme està donat d’alta censal o bé autorització a l’Ajuntament de Girona per consultar l’alta censal.

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Termini de resolució

  3 mesos

  Més informació

  Només s’autoritzen les mateixes cada any.
  L’Ajuntament autoritza el lloc on s’ubicarà la caseta.
  La Subdelegació del Govern autoritza la instal·lació de la parada.

  La comercialització de productes pirotècnics en les festes tradicionals de Sant Joan i Sant Pere queden regulades de la forma següent:

  1. Productes autoritzats per a la venda: en el terme municipal de Girona tan sols es pot comercialitzar, a l’abast del públic en general, i en els llocs i establiments degudament autoritzats, els productes pirotècnics que es defineixen en el ban d’Alcaldia de cada any.

  2. Ubicació i característiques: la venda de productes pirotècnics es farà exclusivament en casetes instal·lades a la via pública de manera aïllada, segons localització definida “in situ” pels serveis tècnics municipals, tenint en compte que cap caseta podrà trobar-se a menys de 20 metres de qualsevol edificació, ni a menys de 100 metres de benzineres, dipòsits de gas o activitats que comportin risc d’incendi. Preferentment, s’instal·laran a prop d’hidrants d’incendis.
  Només les casetes a què es fa referència en aquest apartat tindran la condició d’establiment autoritzat, i hauran de disposar del certificat d’idoneïtat expedit pel Servei territorial d’indústria i energia i complir en tot moment els preceptes del Reglament d’explosius i les modificacions posteriors que hi siguin aplicables.
  Pel funcionament correcte d’aquesta activitat, s’hauran de complir les següents mesures de seguretat:

  a. En l’interior de les casetes s’haurà d’evitar l’existència d’elements de paper, cortines o objectes de fàcil inflamació.

  b. Es col·locaran en lloc ben visible cartells amb els següents textos: “prohibit fumar”, “prohibida la venda a menors de 14 anys” i “un sol comprador”.

  c. A cada caseta hi haurà d’haver dos extintors de pols de 6 kg i no s’hi podrà instal·lar enllumenat elèctric, per la qual cosa s’hauran d’utilitzar lots de piles.

  d. Cada caseta podrà emmagatzemar com a màxim 10 kg de substància explosiva.

  Diàriament, un cop acabada la venda, s’hauran de retirar de les casetes els productes sobrants, que s’hauran de transportar a un polvorí autoritzat amb un vehicle dièsel adequat al transport d’aquests productes.

  e. L’emmagatzamatge s’haurà de fer amb caixes metàl.liques amb pany, que s’haurà de retirar a la nit, i haurà de portar un document en el què figuri el lloc on es dipositarà.

  f. Tots els productes hauran de portar impresos la marca, el nom de fabricant i el número de registre industrial.

  3. Inspecció del material emmagatzemat: tots els establiments amb autorització per a la venda d’articles pirotècnics estan obligats a facilitar la inspecció del material emmagatzemat per a la seva comercialització a la Policia Municipal i als serveis d’inspecció municipals.

  Normativa

  Silenci administratiu

  Negatiu

   

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

   

 • Sol·licitud d'obertura d'una cala, rasa o xarxa de serveis

  Sol·licitud d’obertura d’una rasa, excepte telecomunicacions.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela.S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Cost del servei

  Segons ordenances fiscals

  Documents a aportar

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Termini de resolució

  3 mesos

  Més informació

  Es pot adjuntar tota la documentació tècnica que es cregui convenient i fotografies d’emplaçament.
  La documentació com plànols, croquis, projectes… s’ha de presentar mitjançant suport electrònic:

  • Persones jurídiques professionals: PDF
  • Persones físiques: CD/DVD

  Quan es realitzi cales o rases en llocs pròxims a un arbrat, l’excavació no haurà d’apropar-se al peu de l’arbre a més distància que la corresponent a 5 vegades el diàmetre de l’arbre a l’altura normal (1.30 m). En qualssevol cas, aquesta distància ha de ser superior a un metre. Si per altres ocupacions del subsol no fos possible el compliment d’una norma i no hi hagués un traçat alternatiu viable, el corresponent servei tècnic municipal, prèvia visita d’inspecció, determinarà abans de començar l’excavació la solució a adoptar per a la protecció de l’arbrat que pogués resultar afectat.

  Si a conseqüència de l’excavació resultessin afectades arrels de diàmetre superior a 5 centímetres, hauran de tallar-se amb una destral fent talls nets i llisos, que s’hauran de cobrir amb cicatritzant.

  Haurà de procurar que l’obertura de rases i cales pròximes a l’arbrat coincideixin amb l’època de repòs vegetatiu.
  Quan en una excavació de qualsevol mena resultessin afectades arrels d’arbrat, el rebliment de l’obertura s’haurà d’efectuar en un termini no superior a tres dies des de l’obertura, i procedir a continuació al seu reg.

  Relació de constructors autoritzats a realitzar connexions o modificacions a la xarxa de sanejament (per ordre alfabètic):

  • Aigües de Barcelona, AGBAR – Tel. 934 95 35 40

  Normativa

  Silenci administratiu

  Negatiu

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Sol·licitud d'ocupació de la via pública

  Sol·licitud d’ocupació de la via pública amb reserva d’espai: per a camió grua, per a càrrega i descàrrega, per a càrrega i descàrrega en carrils de circulació, per a càrrega i descàrrega en zones de càrrega i descàrrega, per a descàrrega de formigó, per gual provisional d’obra i per a treballs amb grua mòbil.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  La sol·licitud s’ha de realitzar amb 7 dies d’antel·lació respecte la data d’inici de l’ocupació.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela.S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Cost del servei

  Segons ordenança

  Documents a aportar

  Normativa

  Silenci administratiu

  Negatiu

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Sol·licitud de baixa d'un gual

  Sol·licitud de baixa de reserva d’espai a la via pública per a l’entrada i sortida de vehicles.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela.S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Documents a aportar

  • S’haurà de retornar la placa senyalitzadora.

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Termini de resolució

  3 mesos

  Més informació

  Cal restaurar la vorera sempre a càrrec del titular de la llicència independentment si estava rebaixada quan va sol·licitar el gual, o era el llogater.

  Normativa

  Silenci administratiu

  Negatiu

   

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Sol·licitud de llicència de gual

  Sol·licitud de llicència per a l’ús restringit de la vorera per a l’entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona

  Documentació a aportar

  • Dos plànols de l’emplaçament a escala 1:500.
  • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
  • En cas d’habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer.
  • En cas d’empresa:
   • NIF de la societat
   • Escriptures i dels poders de constitució de la societat
   • si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d’aportar autorització escrita de l’administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l’apoderat.
  • En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d’activitat.
  • En cas de gual d’edificis; fotocòpia de la llicència de l’activitat per a l’ús del local o recinte.
  • En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d’obres.

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Termini de resolució

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Retirada de vehicles de la via pública

  Comunicat que es fa a l’Ajuntament perquè retiri de la via pública un vehicle abandonat.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona.

  Termini de resolució

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  Documentació a aportar

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL