Obres sotmeses a llicència

CONDICIONS GENERALS:

  • Justificar el pagament de la taxa segons Ordenança Fiscal mitjançant la transferència bancària o carta de pagament.
  • Qualsevol ocupació de la via pública que pugui afectar al trànsit per als vianants o a la circulació rodada, s’haurà de realitzar seguint les indicacions i fent servir les senyalitzacions indicades per la Policia local.
  • No es podrà iniciar les obres sense l’obtenció de la corresponent llicència, col·locació de la placa d’obres en lloc visible des del carrer i presentació de l’Acta de replanteig de l’obra.