Ordenances reguladores i reglaments

TÍTOL

Data Aprovació

 • Reglament dels Cementiris Municipals de Sils i Vallcanera

Ple 08-08-1990

 • Ordenança de Policia Urbanística

Ple E 28-03-1995

 • Ordenança reguladora aplicació en el territori de Sils de fems, purins i fangs de depuració, i protecció mediambiental aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats a l’agricultura

Ple 26-05-1998

 • Reglament d’ús sala d’exposicions municipal de Sils

Ple 28-03-2000

 • Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres

Ple 28-03-2000

 • Ordenança municipal de camins

Ple 27-01-2003

 • Ordenança municipal reguladora requisits formals en el procés d’empadronament

Ple 29-04-2005

 • Ordenança general Bases atorgament de subvencions a Sils

Ple 30-05-2005

 • Reglament de les instal.lacions esportives municipals

Aprovat inicialment pel Ple del 09-12-2010

 • Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública
Aprovada definitivament pel Ple del 13-gener-2011
 • Ordenança municipal de circulació

Aprovada inicialment pel Ple ordinari del 29 de setembre 2011

 • Reglament del servei de proveiment domiciliari d’aigua potable

Aprovat inicialment pel ple del 26 de gener de 2012.

 • Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal
Aprovat definitivament pel Ple del 29-febrer-2012
 • Ordenança especial d’honors i distincions

Aprovada inicialment pel Ple ordinari del 26 de juliol de 2012 i elevada a definitiva el 9 d’octubre de 2012.

 • Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions

Ple 26-03-2013

 • Mapa de capacitat acústica
Ple 26-03-2013
 • Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans de l’Ajuntament de Sils

Ple 23-09-2013

 • Reglament per valorar els ajusts socials municipals destinats a famílies amb problemàtica socioeconòmica relacionada amb l’habitatge
Ple 28-11-2013
 • Ordenança reguladora prestacions personals en benefici de la comunitat

Ple 24-11-2016

 • Ordenança reguladora d’autorització de terrasses i vetlladors al terme municipal de Sils
Ple 24-11-2016
 • Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Sils

Ple 03-03-2016

 • Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana

Ple 26-05-2016

 • Ordenança Prevenció Prostitució

Aprovada inicialment pel Ple 31 de maig del 2018

 • Ordenança reguladora tinença i protecció dels animals en el terme municipal

Ple 2-04-2019

 • Ordenança reguladora prestació patrimonial pública no tributària servei de subministrament d’aigua

Ple 25-07-2019

 • Reglament de funcionament intern dels Consells Veïnals
Ple 28-11-2019