Jutjats

JUTJAT DE PAU

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció.. El seu àmbit d’actuació i competència es limita al Municipi. S’ocupa d’assumptes d’ordre civil.

El Jutjat de Pau de Sils, juntament amb Maçanet de la Selva i Vidreres, forma part de l’agrupació nº 10 de Jutjats de Pau de Catalunya. Aquesta agrupació està atesa per una Lletrada de l’Administració de Justícia i d’una Auxiliar Judicial. La seu de l’agrupació és Vidreres.

El dia d’atenció a Sils és el dijous de 9:30 a 14:00

Telèfon: 972 853 731 / Fax: 972 854 259

Passeig Sant Cosme i Damià, 2

Les competències del Jutjat de Pau venen determinades per Llei i es podrien classificar segons la jurisdicció en les següents:

 EN LA JURISDICCIÓ CIVIL

  • Assumptes de quantia inferior als 90 €
  • Actes de conciliació. L’objectiu d’una conciliació és arribar a un acord per tal d’evitar un procés judicial.
  • Actes de comunicació: Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments,     en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals.

EN LA JURISDICCIÓ PENAL:

Com a conseqüència de l’entrada en vigor el dia 1 de juliol de 2015 de la reforma del Codi penal, les faltes, que eren competència dels jutjats de pau, deixen de ser-ho.


COOPERACIÓ JUDICIAL AMB ALTRES JUTJATS

Una persona pot ser citada pel jutjat de pau per a realitzar algun acte de comunicació o alguna diligència que hagi sol·licitat un altre jutjat.


ALTRES COMPETÈNCIES 

Els/les Jutges/ses de Pau intervenen en els processos electorals, portant la documentació electoral a la Junta Electoral de Zona; en els processos de designació dels membres del Tribunal del Jurat; i altres determinades per les lleis al/a la Jutge/ssa de Pau.