POUM

Modificació Puntual del POUM respecte Serveis Tècnics al nucli de Les Comes

Text refós modificació puntual

Annex

Exposició documentació Modificació puntual POUM per reubicació zona verda Polígon Industrial de “Can Cuca”

Text integre aprovació Inicial Acord de Ple 30/06/2021

Edicte Aprovació inicial

Conveni urbanístic

Documents i plànols

Reparcel·lació voluntaria del Polígon Industrial del Sector Massabè

Memòria amb proforma

Exposició modificació Pla Parcial sector Massabé

Modificació modificació Pla Parcial sector Massabè

Exposició aprovació inicial Modificació POUM sector Massabé i altres paràmetres industrials

Modificació POUM sector Massabè i altres paràmetres industrials

Modificació del POUM en diversos àmbits (document pendent d’aprovació)
Modificació del POUM en diversos àmbits

Modificació puntual del POUM  per a la regulació de les zones industrials clau A.7 i per l’actualització dels sòls provinents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres en l’àmbit de la T500 

Pla Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 19 de juliol de 2012.

1.- Planols d’Informació

2.- Planols d’Ordenació

3.- Normes urbanístiques

4.- Catàleg de masies i cases rurals

5.-Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Golf.