POUM

Modificació Puntual del POUM respecte Serveis Tècnics al nucli de Les Comes


Exposició documentació Modificació puntual POUM per reubicació zona verda Polígon Industrial de “Can Cuca”


Reparcel·lació voluntària del Polígon Industrial del Sector Massabè


Exposició modificació Pla Parcial sector Massabé


Exposició aprovació inicial Modificació POUM sector Massabé i altres paràmetres industrials


Modificació del POUM en diversos àmbits (document pendent d’aprovació)


Modificació puntual del POUM per a la regulació de les zones industrials clau A.7 i per l’actualització dels sòls provinents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres en l’àmbit de la T500 


Pla Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 19 de juliol de 2012.

1.- Plànols d’Informació

2.- Plànols d’Ordenació

3.- Normes urbanístiques

4.- Catàleg de masies i cases rurals

5.-Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Golf.