Perfil de contractant

INTRODUCCIÓ

En compliment del que estableix l’article 63 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Sils ha facilitat l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través d’aquesta web, conforme al precepte legal abans esmentat.

Llei 9/2017 de contractes del sector públic.  (Enllaç Butlletí Oficial de l’Estat)

“Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques”.  (Enllaç Butlletí Oficial de l’Estat)

ACCÉS A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA