Gestió de residus a Sils

El municipi de Sils gestiona els seus residus per mitjà del sistema porta a porta que hem adoptat des del 2021. Per a més informació sobre aquesta modalitat de recollida i tractament consulteu el web que ha elaborat el Consell Comarcal. Per a informació pròpia de Sils, continueu llegint.

La deixalleria municipal

Ubicació

Polígon Industrial de Can Cuca, C/ Primer de Maig, núm. 30 de Sils (vista de plànol).

Horari (actualitzat l’any 2023)
 • Dilluns de a 16 a 19h
 • Dimarts de a 16 a 19h
 • Dimecres de 16h a 19h
 • Dijous de 16 a 19h
 • Divendres de 16 a 19h
 • Dissabte de 9 a 14h
Altra informació

Exposició de la Memòria Tècnica referent a la Millora de la Deixalleria Municipal del Municipi de Sils.


Calendari de recollida porta a porta

Sils i Les Mallorquines 2023
Vallcanera, Les Comes i King Park 2023

Recollida de voluminosos

Primer i tercer dimecres de mes.

La recollida dels trastos s’haurà de sol·licitar trucant prèviament a NORA al telèfon 872 012 018 (de 9 a 15h de dilluns a divendres) o utilitzant l’aplicació mòbil KOMTAINER si voleu que us ho vinguin a recollir davant la porta de casa.

Podeu consultar el protocol de recollida de voluminosos.


Recollida als comerços

Sils ofereix dos modalitats de recollida de residus als comerços: amb contenidors d’ús exclusiu de l’establiment o amb els contenidors del carrer. Una o altra modalitat depèn del volum que genera cada negoci i de la seva localització. Us detallem el funcionament dels serveis més generalitzats en el següent document.


Bonificacions

 • Ús de la deixalleria: Els subjectes passius que acreditin la utilització de la deixalleria municipal durant l’exercici impositiu immediat anterior a la sol·licitud (amb una freqüència d’utilització de 6 entrades anuals i amb el mínim d’ús de la deixalleria d’una visita trimestral) i amb els condicionants que s’estableixen seguidament gaudiran d’una reducció del 12 % de la quota.
 • Compostatge casolà: Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de restes orgàniques a través del compostatge gaudiran d’una reducció del 8% de la quota de la taxa
 • Altres bonificacions:
  • Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen una vegada i mitja l’import del salari mínim interprofessional.
  • S’aplicarà una bonificació del 50% a la quota que correspongui respecte de la tarifa aprovada per als habitatges de tot el municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament per persones que ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin amb persones que percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, els ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no superin el límit de 16.000 €/any.

Per a més informació sobre la sol·licitud i condicions de les bonificacions consulteu les ORDENANCES


Recollida de piles

A més del centre cívic de Sils, trobareu recopiladors en els següents establiments de Sils

Ferreteria Sils C/Mossèn Cinto Verdaguer, 68 972168986
Lampisteria Serra, SL C/ Major, 23 972853033
Estanc de Sils C/Jesús Costa, 17 972853034
Informàtica Sils C/ Juli Garreta, 14 Baixos 972853687
Sonia perruqueria C/ Alber, 86 606665844
Joma animals Pg. Sants Cosme I Damià 7 972168953

INFORMACIÓ REFERENT A LES PILES