Gestió de residus a Sils

El municipi de Sils gestiona els seus residus per mitjà del sistema porta a porta que hem adoptat des del 2021. Per a més informació sobre aquesta modalitat de recollida i tractament consulteu el web que ha elaborat el Consell Comarcal. Per a informació pròpia de Sils, continueu llegint.


La deixalleria municipal

Ubicació

Polígon Industrial de Can Cuca, C/ Primer de Maig, núm. 30 de Sils (vista de plànol).

Horari (actualitzat l’any 2024)
 • Dilluns de 16 a 19 h
 • Dimarts de 16 a 19 h
 • Dimecres de 16 h a 19 h
 • Dijous de 16 a 19 h
 • Divendres de 16 a 19 h
 • Dissabte de 9 a 14 h
Una altra informació

Exposició de la Memòria Tècnica referent a la Millora de la Deixalleria Municipal del Municipi de Sils.


Calendari de recollida porta a porta


Novetats serveis 

Podeu consultar els canvis de 2024


Neteja viària 

Calendari i plànols 2024


Recollida de voluminosos

 • Primer i tercer dimecres de mes.

La recollida dels trastos s’haurà de sol·licitar trucant prèviament a NORA al telèfon 872 012 018 (de 9 a 15 h de dilluns a divendres) o utilitzant l’aplicació mòbil KOMTAINER si voleu que us ho vinguin a recollir davant la porta de casa.

Podeu consultar el protocol de recollida de voluminosos.


Recollida als comerços

Sils ofereix dues modalitats de recollida de residus als comerços: amb contenidors d’ús exclusiu de l’establiment o amb els contenidors del carrer. Una modalitat o l’altra depèn del volum que genera cada negoci i de la seva localització. Us detallem el funcionament dels serveis més generalitzats en el següent document.


Bonificacions

 • Ús de la deixalleria: Els subjectes passius que acreditin la utilització de la deixalleria municipal durant l’exercici impositiu immediat anterior a la sol·licitud (amb una freqüència d’utilització de 6 entrades anuals i amb el mínim d’ús de la deixalleria d’una visita trimestral) i amb els condicionants que s’estableixen seguidament gaudiran d’una reducció del 12 % de la quota.
 • Compostatge casolà: Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de restes orgàniques a través del compostatge gaudiran d’una reducció del 8% de la quota de la taxa
 • Altres bonificacions:
  • Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen una vegada i mitja l’import del salari mínim interprofessional.
  • S’aplicarà una bonificació del 50% a la quota que correspongui respecte de la tarifa aprovada per als habitatges de tot el municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament per persones que ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin amb persones que percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, els ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no superin el límit de 16.000 €/any.

Per a més informació sobre la sol·licitud i condicions de les bonificacions consulteu la ordenança 21.06 Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans des del següent enllaç: ORDENANCES


Recollida de piles

A més del centre cívic de Sils, trobareu recopiladors en els següents establiments de Sils:

Ferreteria Sils

C/Mossèn Cinto Verdaguer, 68

972 168 986

Lampisteria Serra, SL

C/ Major, 23

972 853 033

Estanc de Sils

C/Jesús Costa, 17

972 853 034

Informàtica Sils

C/ Juli Garreta, 14 Baixos

972 853 687

Sonia perruqueria

C/ Alber, 86

606 665 844

Joma animals

Pg. Sants Cosme I Damià 7

972 168 953